Eltűnt városok I.Történelem, Szerző: Kormos Erik - 2017. Január 22. 6279

Eltűnt városok I.

Minél több idő telik el, annál több bibliai témakörnek elkötelezett régész és analitikus tudós születik, akik újabb kutatásokat végeznek, vagy tovább elemzik a felszínre hozott leleteket. Így az egykori titkok idővel nem csak a jelen nagy történelmi bizonyítékaivá válnak, de egyre inkább a hátunk mögött lévő kikutathatatlan múlt vitathatatlan emlékköveivé nőnek.  Az ember e tényeket szemlélve látja a múltat a jelennel együtt, és felteszi a kérdést: Lehet, hogy a dolgok újra és újra megismétlődnek bizonyos összefüggések miatt? Ha így van, tehetünk-e valamit azok ellen a problémák ellen, amelyek hajdan e városok pusztulását eredményezték? A következőkben ezekre keressük a feleletet! Három jelentős ókori város, Tírusz, Petra és Palmyra története válaszol erre a korántsem elhanyagolható kérdésre!

            A hettiták végső pusztulását a „tengeri népek” okozták. Kik lehettek ezek a „tengeri népek”?

Az ókori Szíro-Fönícia területén elhelyezkedő kisebb-nagyobb városállamok kereskedelmi központok voltak. Az itt levő útvonalon a keletről érkező szárazföldi árukat, tömjént, keleti fűszereket, damaszkuszi acél fegyvereket és egyéb értékes cserekereskedelmi termékeket szállították. Az útvonal a Vörös-tengertől tartott, Damaszkuszon keresztül a Földközi-tenger felé, miközben több jelentős várost érintett. Ezekkel az ókori településekkel foglalkozunk ebben a tanulmányban részletesebben.

A kereskedelmi útvonal jelentőségét nem kisebb dolog fejezi ki, mint hogy a „Király útjának” nevezték, amely útvonal szerepel a Biblia ószövetségi könyveiben is (Pl. 4Móz 20:17). Az útvonal végső pontján helyezkedett el  Tírusz. A városban élénk cserekereskedelem folyt, majd miután busás haszonra tettek szert, az árukat hajóra rakták, és továbbszállították a tengeren Korinthosz és Róma felé. Tírusz mellett gazdaságilag kevésbé volt jelentős Baálbek, Szidón, Gebál és Rasz Szamra, de mindenképpen említésre méltók, mivel ezeket a városokat egy lapon említi a Biblia Tírusszal.  Mára történetük természetesen a múlté. Felvirágzásuk és hanyatlásuk, majd végső pusztulásuk okát a régészek ásói és a történészek állításai alapján tudjuk megkeresni. Hogy az összefüggéseket együtt lássuk, induljunk el a legrejtélyesebb város történetétől!

Tírusz gazdag kikötőváros lett, kereskedelme miatt büszke és erkölcstelen. Ezért Petrához hasonló módon Isten Ezékiel próféta által felemelte szavát Tírusz ellen, a Kr. e. a VI. sz. elején, éppen akkor, amikor Jeremiás az edomaik ellen szólt. A konfliktus kirobbantója itt is az volt, hogy Tírusz Jeruzsálem ellen, vagyis az izraeliták ellen lépett fel. Ezért az üzenet így hangzott:

„Emberfia! Tírusz ezt mondta Jeruzsálemről: Haha! Összetört a népek kapuja, feltárult előttem! Gazdag leszek, mert rommá lett! Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Én ellened fordulok, Tírusz, sok népet hozok ellened, ahogyan a tenger hozza hullámait. Lerombolják Tírusz várfalait, és ledöntik bástyáit. Lesöpröm róla még a port is, és csupasz sziklává teszem. Hálók szárítóhelye lesz a tenger közepén.”(Ezék 26:2–5)

S a beteljesedése? Rendkívül tanulságos. Éppen az a Nagy Sándor teljesítette be, aki Petrát szerette volna gazdaságilag felvirágoztatni. Tírusz egy sziget volt. Köztudott, hogy Nagy Sándor gyenge volt tengeren. Ezért szárazföldi stratégiával győzte le a várost. Embereivel építtetett egy földnyelvet, hogy a szigetből félsziget legyen, majd az asszíroktól tanult haditechnikából vett ostromgépet építtetett, ami valamivel magasabb volt, mint a város fala. Ezt a gépet emberei kerekek segítségével betolták a félszigetre, a legjobb nyilasok támadtak az ostromgép tetejéről, így sikerült bejutnia a városba és elfoglalni azt. Nagyon érdekes, hogy ezek után Nagy Sándor olyat tett, ami nem volt rá jellemző, mintha ismerte volna a bibliai próféciát, azt szó szerint véghezvitte, amit Ezékiel könyvében olvashatunk, ezt a próféta 300 évvel korábban mondta: A várost leromboltatta, a törmelékeket a tengerbe szóratta, még a város porát is lesöpörtette a földről. Ma sem épült azon a helyen város. Mindössze egy kis halászfalut találhatunk ott, ahol a halászok hálóikat szárítgatják, éppen úgy, ahogyan a próféta megjövendölte.


 
történelem bibliai próféciák régészet
Történelem

Az özönvíz előtti világ

2017. Április 07.

Az özönvíz előtti világ – gonoszsága ellenére – nem a tudatlanság és civilizálatlanság kora volt, ahogy azt gyakran gondolják. Alkalmat adott nagyszerű erkölcsi és értelmi képességek megszerzésére.

Az Őrség
2016. November 08.
Eltűnt városok 2.
2017. Január 25.
Tudott -e Mózes írni?
2017. Január 26.

Keresés a cikkekben

Aktuális programok a közeledben