A megalkuvás veszélyes buktatóiTanuljunk együtt…, Szerző: Mark Finley - 2016.12.04 22:20 1148

A megalkuvás veszélyes buktatói

Képzeletbeli utazásunk alkalmával a Jelenések könyvének hét gyülekezetébe látogatunk el. Miközben megvizsgáljuk ezeknek a gyülekezeteknek a lelkiállapotát, olyan alapelveket tárunk fel, amelyek a mi életünkre is érvényesek. Jóllehet a hét gyülekezetnek szóló üzenetek az első századtól kezdve egészen a vég idejéig felölelik a kereszténység teljes történetét, a gyülekezeteknek adott minden egyes üzenet életet átformáló tanulságokat tartalmaz a keresztény hívők minden nemzedéke számára. Ebben a tanulmányunkban a pergámumi gyülekezetet helyezzük górcső alá. A „pergamos” szó azt jelenti, hogy felmagasztalt, megdicsőített. Pergámum egy ideig a Római Birodalom tartományi fővárosa volt. A római isteneknek emeltek ott templomokat. A várost a gazdagság, az élvezetek szeretete, tanult lakosai és művelt elitje jellemezte.

Ebben a városban volt a kor második legjelentősebb könyvtára, a leghíresebb az alexandriai könyvtár volt Egyiptomban. A pergámumi kicsiny keresztény gyülekezetnek nyilvánvalóan meg kellett küzdenie a hitetlen, anyagias befolyással járó megalkuvással. A tanítványok halálát és az első századokban folytatott keresztényüldözést követően Sátán megváltoztatta stratégiáját. A negyedik és az ötödik században egyesült a római állam és a római egyház. Sok bibliatudós az egyház történelmének Pergámumi korszakaként azonosítja ezt az időszakot. Az egyházat kompromisszumok árasztották el. Vizsgáljunk meg közülük néhányat, és fedezzük fel, hogyan állhatunk ki Jézus és az Ő igazsága mellett, amikor kompromisszummal kerülünk szembe!

 

1)  Mi volt annak a Lénynek a kezében, aki a pergámumi gyülekezetnek szóló üzenetet adta az angyalnak? Mit jelképez a kétélű kard? Olvasd el Jel 2:12-t és Zsid 4:12-t! A kompromisszumokban elmerülő és az őt körülvevő kultúrák által alakított pergámumi gyülekezetnek minden bizonnyal szüksége volt Isten Igéjének helyreigazító befolyására. Az Ige kétélű kardként hatol át szívünkön. Még ma is beszél hozzánk, saját balga útjainkról a mennyei igazság bástyáira vezet.

 

2)  Voltak Istennek hűséges követői Pergámumban, akik nem tagadták meg az Ő nevét? Olvasd el Jel 2:13-at!

Az a tény, miszerint Pergámumban voltak olyanok, akik nem tagad­ták meg a Jézus hitét, a következő erőteljes igazságot bizonyítja: Krisztus hatalma által te és én hűségesek maradhatunk Őhozzá, bármilyen körülmények között találjuk is magunkat. Az Isten iránti

hűség nem a körülményeinken alapszik, hanem a belé vetett hűségünkön.

 

3)  Figyeld meg a Jel 2:14–15 verseiben feljegyzett két hamis tantételt!

Bálám hamis próféta volt, aki Isten parancsa ellenére tévútra vezette Izraelt a pogány Bálák királlyal való egyesítés által. A Bálám-Bálák szövetség egy bűnös, istentelen egységet jelképez, amely Isten né­pének lelkileg a kárára volt. A nikolaiták nyilvánvalóan bevezették azt a hamis tanítást, amely lelkileg megengedte nekik, hogy semmibe vegyék Isten törvényét és megtagadják az úgynevezett engedelmességi korlátozásokat. A kegyelem nem engedetlenségre vezet, hanem az Isten akarata iránti még teljesebb engedelmességre.

 

4)  Mit tanít János apostol az általa írt evangéliumban és a Jelenések könyvében az engedelmesség szükségességéről? Olvasd el Jn 14:15 és Jel 14:12; 12:17 versét és a hasonló igehelyeket!

 

5)  A hét gyülekezetnek adott mindegyik üzenet ugyanazt a refrént tartalmazza. Mi az? Olvasd el Jel 2:17 első részét! A hét gyülekezetnek adott mindegyik üzenet tartalmaz egy, a győztesnek szóló ígéretet. Az angyal biztosítja a hívőket arról, hogy

bármilyen körülmények között találják is magukat, a győzelem lehetséges.

 

6)  Olvasd el Jel 2:17 versét! Sorold fel az összes ígéretet, amit az angyal a győzteseknek ad, és gondolkodj el minden egyes ígéret jelentőségén! Az elrejtett manna Jézust jelképezi, az Élet Kenyerét. Ő kielégíti szívünk legmélyebb vágyait, és táplálja benső lelki életünk rejtett éhségét. A fehér kövecske a bűn rabságából való felmentést, illetve szabadságot jelképezi. Az új név pedig egy olyan Istennel kialakított bensőséges kapcsolatot jelent, amelyet egyedül a hívő és Krisztus ismer.

 

7)  A pergámumi gyülekezetnek adott üzenet tanulmányozása kapcsán milyen tanulságok szólították meg a szívedet? A bűnnel kompromisszumra lépni hihetetlenül veszélyes. A pergá­mumi gyülekezetben volt néhány hívő, akik kompromisszumot kötöttek, és elveszítették a lelküket. Mások hűségesek maradtak Krisztushoz, és győztek. Az eltelt évszázadok Urunk felhívását visszhangozzák, hogy körülményeink dacára is legyünk hűségesek Őhozzá, hisz Isten kegyelme még mindig „elégséges” számunkra.


 
Biblia Jézus Tanítványok Tanítványság Jelenések Jelek Végidő Világ vége Törvény Tízparancsolat Üdvösség Új föld Lelki ajándékok Adventista Kereszténység Mark Finley megalkuvás veszély
Tanuljunk együtt…

Jézus szemeivel látni

2018.08.28 18:54

Jézus Jeruzsálemben járt. Valószínűleg éppen a templomszentelés ünnepe volt. A város tele volt közelről és távolról idesereglett vándorokkal. Papok és léviták, farizeusok és sadduceusok...

A kereszténység
2019.01.25 14:41

Keresés a cikkekben