Keresés

isten

isten


Könyv
Számtalan prófécia jövendölte meg Jézus születését, szolgálatát, mégis csak kevesen voltak, akik igazán várták és elfogadták, amikor megérkezett. Az érdektelenség mellett okolható ezért a vallási félrevezetés is. Ma is sok jó szándékú, õszinte ember keresi Istent, méghozzá igencsak eltérõ utakon. A könyv segít eligazodni a korunkra jellemzõ próféciamagyarázati irányzatok, tanítások között úgy, hogy döntõ érvként a Bibliára mutat, és Jézus Krisztus szeretetbõl fakadó, értünk hozott áldozatára tereli a figyelmet.
Könyv
A Szentírást – történelme során – több csoda kísérte. A legnagyobb csoda, hogy aki a Bibliát olvasva az élõ Istennel találkozik, rátalál az örök életre, és krisztusi emberré formálódhat. A szerzõ szót ejt a közelmúlt újabb felfedezéseirõl, amelyek egyrészt alátámasztják a Biblia hitelességét, másrészt segíthetik annak jobb megértését. Ugyanakkor olvashatunk a Szentírás szövegének kialakulásáról, hitelességérõl, a Messiásra vonatkozó próféciákról, Jézus és az apostolok Ótestamentumhoz való viszonyáról és néhány érdekességrõl a Bibliával kapcsolatosan.
Könyv
Rendkívül idõszerû témákkal mutatja be korunk valóságát, és rámutat az egyetlen igaz kiútra. A szerzõk stílusa lebilincselõ és olvasmányos. Ajánljuk minden ismerõsünknek, barátunknak, családunk minden tagjának.
Könyv
Az 1700-as évek felvilágosodása óta a nyugat társadalma nagy hangsúlyt helyez a tudomány értékére. Az egész kultúrára jellemzõ idegenkedés – a sötét középkori babonasággal és félelemmel szemben – az ellentétes végletbe hajtotta a mûvelt osztályt, mégpedig a természetfölötti tagadásába. Ez a beállítottság annyira eljutott az átlagemberhez, hogy a mai tudományosan gondolkodók mellõznek vagy kerülnek mindent, amit nem lehet tudományosan bebizonyítani: Istent és az összes láthatatlan realitást, ami körülveszi õt. Az ember továbbra is vágyakozik kapcsolatba lépni a Földön túli világgal. Ennek egyik megnyilvánulása az a lelkesedés, amely körülveszi a modern "prófétákat". Vajon rendelkeznek-e azzal a képességgel, hogy üzeneteket vegyenek át a láthatatlan világból?
Könyv
Mit tehetünk, hogy változzon a helyzet? Hogyan lehetne rábírni, késztetni az olvasásra azt a sok-sok embert, akinek könyvespolcán ott lapul vagy éppen a fõ helyet foglalja el a Biblia? Mi kellene ahhoz, hogy mind többen felfedezzék a különleges irat lapjain található értékeket? A Felfedezések címû könyv segít választ találni e kérdésekre; megszeretteti az olvasóval, élet-közelbe hozza a könyvek Könyvét. Felhívja a figyelmet arra, hogy ma is mennyire meglepõen idõszerû, helytálló a Szentírás. Isten Igéje éppúgy utat mutat a modern embernek, mint ahogy elõdeink is tapasztalták. Az olvasó felfedezheti vagy éppenséggel újból rácsodálkozhat, hogy a Biblia az egész család számára valóban a kincsek tárháza.
Könyv
A tudomány azt állítja, hogy a fényt három alapsugár, illetve hullámhosszcsoport alkotja. Teljesen különböznek egymástól, és önmagában egyik sem képes létrehozni fényt. Külön-külön mindhárom sugárnak megvan a maga saját szerepe. A fényhez hasonlóan a mi "egy Istenünk" is három különbözõ személyben jelenik meg: Atya, Fiú és Szentlélek. A mindenható lények tanulmányozása kétségkívül mindent felülmúló téma, amelyet halandó valaha is megkísérelt felfogni vagy szemlélni. Egyházszakadást, de még háborút is eredményezett ez a vitapont, amely Isten természetét érinti.
Könyv
A történelem során sohasem volt elérhetõbb Isten Szava, mint ma, és sohasem állt a rendelkezésünkre több kommentár, hogy elemezze, magyarázza és kritizálja. Ám igaz a régi mondás, hogy "ami könnyen elérhetõ, annak nincsen becse" . A Bibliával kapcsolatos forrásanyagok bõsége ellenére korunk embere tudatlanabb a Bibliát illetõen, mint valaha. De miért éppen most, amikor olyan rendkívül nagy szükségünk volna Isten Szavára? Szeretnénk bemutatni, miért érdemes megnyitni és tanulmányozni a Bibliát, a legfõbb forrást!
Könyv
Szükségem van Istenre ahhoz, hogy jó ember legyek? Képes az egyház valami olyat nyújtani, amit nem akarok nélkülözni? Vajon a keresztények hite több a bizonytalan túlvilággal való vigasztalásnál? Milyen is a meggyõzõen megélt hit? Ezekre és még sok más kérdésre keres választ a könyv az aktuális irányzatok és kihívások összefüggésében, a hetednapi adventisták, a világ egyik leggyorsabban növekvõ keresztény egyháza példája által. JELENLEG NEM KAPHATÓ.
Könyv
Egy alkalommal Jézus félrehívta tanítványait: "Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé." 2005 nyarán közel 1000 ember ismét érezte Krisztus hívását, és a vele való találkozás reményében visszavonultunk a bajai Petõfi-szigetre az országos missziókonferenciára. A mozgalmas, jó közösségben és Isten közelségében eltöltött idõ igazán hasznossá tette az elhangzó üzeneteket. Ez a kötet az ott elhangzottakat tartalmazza.
Könyv
A remény élteti az embert — milyen gyakran mondjuk ezt. Sajnos, gyakran el is veszítjük reményünket, mivel látjuk a körülöttünk levõ világ ridegségét, a híreket a háborúságokról, gyógyíthatatlan betegségekrõl, a természet fékezhetetlen megnyilvánulásairól, a növekvõ gonoszságról. Mit mond minderre Isten? A nagy reménység c. kötet végigvezet minket attól fogva, hogy a rossz, a bûn bejött világunkba, egészen addig, amikor is Isten hatalmából és szeretetébõl végleg távozik majd. A könyv üzenete: mindnyájan élhetünk abban a reménységben, hogy Istennél van a megoldás, aki jó véget és nem rosszat gondolt el nekünk.